هارمین دوره گفت و گوهای فرهنگی ایران і ایتالیا

نقش انسانی і اجتماعی در گفت و گوهای فرهنگی ایران و ایتالیا

با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ و دانشگاه های علامه طباطبایی تهران و Сапієнза شهر رم, چهارمین دوره گفت و گوهای فرهنگی ایران و ایتالیا, با عنوان "نقش علوم انسانی و اجتماعی در گفت و گوهای فرهنگی ایران و ایتالیا", از ساعت 15 روز چهارشنبه 7 آبان ماه 1399 برگزار گردید .

در این وبینار که با پیام حمید بیات і Giuseppe Perrone سفرای ایران و ایتالیا ؛ و حسین سلیمی رییس دانشگاه علامه طباطبایی ؛ میزبان این دوره از گفت و گوها گشایش یافت ؛ مریم حسینی ؛ شجاع احمدوند ؛ و سعید میرمحمد صادق اعضاء هیأت ایرانی ؛ و Карло Череті ؛ Мікеле Брунеллі ؛ І Мікеле Бернардіні اعضاء هیأت ایتالیایی را تشکیل می دادند.

نخستین دور این گفت و گوها به ابتکار رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ، سال 1395 هفت و گوها به ابتکار ددن دور آن با عنوان «نقش هنر در گسترش تعامل و همکاریهای علمی و فرهنگی میان ایران و ایتالی نر در گسترش تعامل و همکاریهای علمی و فرهنگی میان ایران و ایتالی نر در سترش و سومین دور آن با عنوان "افراط گرایی دینی و راه کارهای برون رفت از آن" سال 1396 به میزبانی بنیاد دایار        

частка