برگزاری وبینار

تشیع معاصر در اروپا і شرق میانه

با مشارکت "مرکز تحقیق و همکاری با اوراسیا مدیترانه و آفریقا" در دانشگاه "ساپینزا" شهر رم ؛ انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان ؛ 20 (Карло Г. Череті) ؛ و (Леонардо Капеццоне) ؛ به همراه شیرین ذاکری از دانشگاه "ساپینزا" شهر رم ؛ (Франческо Ангелоне) از مؤسسه مطالعات سیاسی (Св. Пій V) ؛ و مینو شاه ولد از دانشگاه تورین اعضاء کمیته علمی و اجرایی این وبینار بودند ؛ که پس از معرفی توسط (Карло Г. Сереті) ؛ و (Андреа Картені) از دانشگاه "ساپینزا" شهر رم ؛ و (Франческо Ангелоне) از مؤسسه مطالعات سیاسی (Св. Пій V) ؛ در بخش نخست با جلسه گردانی شیرین ذاکری از دانشگاه "ساپینزا" شهر رم ، عباس احمدوند і دانشگاه شهید بهشت (Олівер Шарбродт) از دانشگاه "بیرمنگام" ؛ (Інгвільд Фласкеруд) از دانشگاه "اوسلو" ؛ و (Емануель дельї Esposti) از دانشگاه "کمبریج" مقالات خود در ترسیم چشم انداز اجمالی تحولات تشیع دان ترانه و شرقین ان ارور رو مد ارو مد رورارو مد ارورار رور ارو مد ارود ارو مد ارود ش و در بخش دد که با جلسه گردانی مینو شاه ولد از دانشگاه تورین ایتالیا به بررسی های موردی اختص داشت ؛ (Avi Astor) از دانشگاه بارسلونا ؛ و (Fouad Gehad Marei) از دانشگاه "بیرمنگام" ، نتایج بررسی های موردی در خصوص علویون در بارسلونا ؛ و شیعیان لبنان را ارایه ؛ و در بخش سوم در ادامه ارایه بررسی های موردی با جلسه گردانی (Дієго Пальяруло) از مؤسسه مطالعات سیاسی (С. Піо V) مینو شاه ولد از دانشگاه تورین در خصوص ایجاد فضاهای مذهبی شیعی در ایتالیا سخن گقت; و (Marios Chatziprokopiou) اu دانشگاه (Фессалія) مقاله ای در خصوص عاشورا ارایه نمود ؛ (Гіат Раммо) از دانشگاه "ساپینزا" شهر رم ارتباطات ایزدیان و شیعیان را تشریح نمود ؛ و در نهایت, مینا مؤذنی از دانشگاه شهید بهشتی تهران ، گزارشی در خصوص منابع مطالعات شیعه شناسی ار غرب اد

частка