هنر هری فرصتی برای اتحاد ایران و ایتالیا

دیوار سفارت ایتالیا بار دیگر نقاشی شد

سفارت ایتالیا در ایران که تصمیم دارد ؛ در یک طرح فرهنگی ؛ با همکاری هنرمندان ایرانی و ایتالیایی ؛ و ارایه آثار آن ها روی دیوار خارجی این سفارتخانه ، به زیباسازی شهر تهران ؛ و پیوند هنر دو کشور کمک کند ؛ دد مکاری هنری این طرح را ، هفتم آذر ماه 1398 ؛ با حضور جمعی از چهره‌های فرهنگی і هنری رونمایی نمود. این طرح که حاصل همکاری کسرا رفیعی і مارکو اوگو (Marco ugo) به مدت ۲ ماه روی دیوار خارجی سفارت ایتالیا به نمایش گذاشته می شود. این ددن همکاری هنرمندان ایرانی و ایتالیایی در طرح “هنر شهری فرصتی برای اتحاد” است.

частка