نمایشگاه آثار نقاشی هنرمند ایرانی در شهر مادالونی

نمایشگاه آثار نقاشی میترا کاویان در شهر مادالونی ایتالیا

از ساعت 11 روز شنبه دسامبر 14 2019 م (23 1398 آذرماه) نمایشگاه آثار نقاشی هنرمند ایرانی ;. میترا کاویان, در محل موزه Стародавній Калат شهر به نشانی Maddaloni Via Caduina, 353 افتتاح می گردد. موزه هنرهای معاصر آبادان ؛ موزه Древня Калатія شهر Маддалоні ؛ و شهرداری این شهر ، در برپایی این نمایشگاه ،ه landه landدland ne Joneland land Jonenelandland آیین گشایش این نمایشگاه با حضور هردار Maddaloni ؛ و مدیر موزه میزبان برگزار می گردد.

частка