نمایشگاه آثار نقاشی هنرمند ایرانی در شهر مادالونی

نمایشگاه آثار نقاشی میترا کاویان در شهر مادالونی ایتالیا

Понеділок, 11 вересня, 14 грудня 2019 р. (23 квітня 1398 р.) میترا کاویان ، در محل موزه Стародавня Калатія شهر Maddaloni به نشانی Через Кадуїну, 353 افتتاح می گردد. موزه هنرهای معاصر آبادان ؛ موزه Antica Calatia شهر Maddaloni ؛ و شهرداری این شهر ، در برپایی این نمایشگاه ، که Jolanda Capriglione مدیر هنری آن بوده ؛ مشارکت داشته اند. Madیین گشایش این نمایشگاه با حضور شهردار Маддалоні ؛ و مدیر موزه میزبان برگزار می گردد.

частка