Ù � Ù� Ø�ی٠� د٠� سی٠� Ù� Ø�ÛŒ Ø�ÛŒØ � Ø�Ù � Ø¯Ø � Ø�Ø´Ù � ÙˆØ�Ø � Ù � Ú � Ù Ø��Ù " Ù

حضور فیلم هم قفس در جشنواره بین المللی فیلم چفالو ایتالیا

Ø¯Ø � Ø�Ø � ÛŒØ�Ù � Ø¨Ø � گزØ�Ø � ÛŒ Ù¾Ù � Ø�Ù� ی٠� Ø¯ÙˆØ � Ù � Ø�Ø´Ù � ÙˆØ�Ø � Ù � Ø ¨ÛŒÙ � Ø�Ù �Ù� Ù� Ù �ÛŒ Ù ÛŒÙ� Ù� Cefalù Ø�یتØ�Ù �ÛŒØ� Ú � Ù � Ø�ز تØ�Ø � ÛŒØ� 1 Ø�ÙˆÙ" Ø�ÛŒ Ù �غØ�یت 31 Ø ¢ گوست 2020 Ù�. Ø¨Ø � گزØ�Ø � Ù� ÛŒ Ú¯Ø � Ø¯Ø¯Ø �Ù ÛŒÙ� Ù� â � œÙ � Ù� Ù�٠سâ � سØ�Ø�ت٠� ب٠� Ø²Ø �د Ø�دØ�ویسی Ù � یز، ب٠� Ù � Ù� Ø�ی٠� دگی Ø�ز سی٠� Ù� Ø�ÛŒ Ø�ÛŒØ � Ø�Ù � ØŒ ØØ �ÙˆØ � Ø�ÙˆØ�ÙÙ � د دØ�ØØØØØ.

частка