فراخوان همایش خمسه نگاری

فراخوان همایش خمسه نگاری. بازنمود خمسه نظامی در هنر

فرهنگستان هنر، همایش “خمسه نگاری. بازنمود خمسه نظامی در هنر ”را ، اسفندماه 1398 برگزار می نماید.

частка