تازه های نشر

 نیده شعر معاصر ایران 

با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ، کتاب "گزیده شعر معاصر ایران" از منشورات حوزه هنری ؛ با حمایت این حوزه ؛ توسط آقای غلامرضا امامی به زبان ایتالیایی ترجمه ؛ و با عنوان ایتالیایی (Підбірка сучасної іранської поезії) ، توسط انتشارات “ایل چرکیو” (Черчіо) قالب 132 صفحه به چاپ رسید ؛ 20 квітня XNUMX вересня ها بازار نشر ایتالیایی زبان گردید.

این کتاب مشتمل بر شرح حال مختصر ؛ و برگردان ایتالیایی اشعار 88 شاعر معاصر ایران ؛ نظیر نیما یوشیج ؛ پروین اعتصامی ؛ مهدی اخوان ثالت ؛ سهراب سپهری و… است.

частка