برگزاری وبینار

نکوداشت خانم پروفسور آنا ونزان

- ایران شناس ؛ و مترجم فقید ایتالیایی را ، که پس از یک دوره مبارزه با بیماری سرطان پ جشنجشنبه 4 دی ااه با حضور محمد تقی امینی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ "روفسور "سیمونه کریستوفورِتی" (Сімоне Крістофоретті) "تیتزیانو بوچّیکو" (Tiziana Buccico) فعال اجتماعی ؛ "آنتونیا شرکا" مدرس زبان ایتالیایی دانشگاه تهران و مترجم ؛ ابولحسن حاتمی مترجم ؛ "آنتونِلّو ساکِتی" (Антонелло Саккетті) نویسنده و روزنامه نگار ؛ "فرانچسکو بریوسکی" (Франческо Бріоскі) ناشر ؛ و “ماریا ویتوریا پالادین” (Марія Вітторія Паладін) دختر خانم پروفسور “آنا وَنزان” برگزار نمود. - دقایقی از مصاحبه ابولحسن حاتمی با خانم پروفسور “وَنزان”, که در جریان نخستین بخش طرح تاریخ شفان انن اسلام شناسان ؛ و اساتید زبان و ادبیات فارسی در ایتالیا, به ابتکار رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا به انجام رسیده نیز, ب. رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا, در سخنان جمع بندی پایانی این وبینار, رایزنی فرهنگی را قدردان مساعی اا و وبینار نکوداشت در جریان را ، نمادی از این قدردانی معرفی نمود.

частка