افتتاح انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان و برگزاری همایش ایران شناسی در شهر رم

افتتاح انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان і برگزاری همایش "تنوع دینی در ایران پیشا نوین" در دانشگاه ساپی

1398یین گشایش شعبه مدیترانه انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان ، روز پنجشنبه هفتم آذرماه XNUMX ، در دانشگا "سارا هم زمان با آیین یایش این انجمن ، نشستی با عنوان "تنوع دینی در ایران پیشا نوین" نیز ، در نخستس نخسی نگاهی فراتر از آن ”، به میزبانی دانشگاه Мудрість شهر رم برگزار گردید.

частка