مانی حقیقی

مانی حقیقی (نقاش - محقق)

ماني حقيقي در سال 1338 (1959) در تبريز چشم به جهان گشود. - وی به طور همزمان شروع به یادگیری نقاشي نمود. وی ازسال 1354 (1975) در نمايشگاه هاي مختلف شرکت نمود. حقیقی سال 1359 (1980) عازم ايتاليا شد و در دانشكده هنرهاي زيباي ناپل ادامه تحصیل داد. وی سال 1362 (1983) نمايشگاه "آكادمي هنرهاي زيباي ناپل" در "كاستل دلوو (Кастель-дель-Ово)" و سپس در سال 1364 (1985) نمايشگاه "رنگ های سوخته" در گالري "دهونيانا DEHONIANA))" را برگزار نمود.
"
ا X X X X X X X X X X X. Надіслати 1369 (1990) посібник користувача REVIEW Повідомлення про те, що SULMONA виставляє AUREA таку інформацію, як AUREA.
حقيقي در فاصله زمانی سال هاي 2001 - 1997 نیز مجدداً در این رخداد حاضر گردید. وی سال 1374 (1995) در نمايشگاه بزرگ مؤسسه MORRA ناپل "Відмінності" به عنوان مهمان حضور یافت و از طرف همين مؤسسه MORRA در نمايشگاه بين المللي هنر معاصر رم "ріпа АРТ 95" نیز شركت نمود و متعاقبا در سال 97 و 98 نیز در نمايشگاه هنر معاصر فرانكفورت і آتن حضور یافت.
|
حقیقی در سال هاي 98 97 و در نمايشگاه هاي گروهی ای كه از طرف مؤسسه MORRA برنامه ريزي شده بود و در ادامه, در استوديو MORRA ناپل و ميلان و در نمايشگاه "هنرمندان جهان در ميلان АЛЛО Hajech SPACE" حضور یافت.
وی در سال 1999 علاوه بر شركت در نمايشگاه "BABEL" در نمايشگاه بين المللي هنر مدرن و معاصر ميلان و نخستین جشنواره بين المللي طراحي موزه هنرهای معاصر تهران نيز شركت جست.
حقیقی در سال 2000 نمايشگاه "نقاش معاصر ايراني" را در محل موزه ملي هنرها و سنت هاي مردمي رم برگزار نمود و در سال 2001 نخستین نمايشگاه انفرادي خود در ميلان را در گالري LAWVENCE РУБІН برگزار نمود.
ماركو منگوتزو MARCO MENEGUZZO درباره حقيقي و آثارش گفته است:
«<ريشه هاي فرهنگي حقيقي آن چنان قوي است كه نه تنها از مقابل فريبندگي هاي فرهنگ هاي بي تفاوت, صحيح و سالم عبور مي نماید, بلكه متوجه و كنجكاو است که اين فرهنگ ها چقدر مي توانند روایت تصاويری جهان را ارائه نمایند. او بر این باور است که از دوردست آمده و مطمئن است كه به دور دست ها مي رود. (نگاه كردن به آن سو) در پيوستگي كلي بين انسان і جهان قرار دارد و حقيقي از اين نق آگار پيوستگي. در اين پس زمینه اثر هنري چيزي نيست جز راهي جهت بيان اين نوع درك و پيوستگي میان سه اصل پايه ني رجر یعنی خدا ؛ انسان و طبيعت .در آثار حقيقي, تبديل احساس داخل يك دنياي هندسي و رنگارنگ, به وضوح مصور می گردد و انتخاب يك شكل ساده و نمادین, اشتراكي مذهبی را به نمایش می گذارد ».

частка
Без категорії