علی شمس

علی شمس (نمایشنامه نویس - بازیگر- کارگردان)

عل شمس متولد سال 1364 د از سال تا کنون одна тисяча триста вісімдесят два, بالغ بر ده نمایشنامه تألیف نموده و در کنار فعالیت به عنوان دستیار کارگردان و بازی در سریال های تلویزیونی و نمایش های متعدد, بسیاری از نمایشنامه های خود را نیز کارگردانی و اجراء نموده است. وی از زمان عزیمت به ایتالیا جهت ادامه تحصیلات تخصصی در دانشگاه мудрість علاوه بر برگردان فارسی برخی نمایشنامه های ایتالیایی و انتشار دو نمایشنامه "گربه نمایشناماایااایااایااای با اجرای نمایشنامه های «خوتای نامک» و «قلعه انسانات» خود در ایتالیا, نقش مؤثری دامارارر ناران اراران نار اراران اراران اراران واراران ناراران نار اراران ناران اراران نم

частка
Без категорії