سلسله نشست‌های گفت و گوهای ساپینزا ، نگاهی به فراسو

سوریه ، ایران ، عراق: میراث در خطر

در جریان سلسله نشست های "گفت و گوهای ساپینزا ، نگاهی به فراسو" ؛ ز ساعت 17 روز پنجشنبه 23 января 2020 م. نشست "سوریه ، ایران ، عراق: میراث در خطر" ، با حضور پروفسور "پائولو ماتیایی " Продовжити читання →

Продовжити читання →...