تازه های نشر

انتشار برگردان ایتالیایی کتاب نمایش در ایران اثر بهرام بیضایی

برگردان ایتالیایی دکتر مانی نعیمی از کتاب "نمایش در ایران" اثر بهرام بیضایی ؛ با مقدمه ای از پر ا ا ا ا ا پ ا ا ا ا ا ا س س ا ا ا ساساسسووووووووووووس Продовжити читання →

Продовжити читання →...