تازه های نشر

انتشار برگردان ایتالیایی کتاب نمایش در ایران اثر بهر بیضایی

 برگردان ایتالیایی دکتر مانی نعیمی از کتاب "نمایش در ایران" اثر بهرام بیضایی ؛ با مقدمه ای از پروفسور Carlo Saccone استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بلونیا ؛ با عنوان Продовжити читання →

Продовжити читання →...