پیام خداحافظی رایزن فرهنگی ج.

همررگگ

به همگی شما ، از این فاصله ی ناگزیر ، درود می‌فرستم.

     نمی‌دانم ؛ از کجا ، طی 4 سال گذشته ؛ که سومین حضور خود در ایتالیا ؛ به عنوان رایزن فرهنگی را تجربه Продовжити читання →

Продовжити читання →...
Колективний лист іранських художників своїм колегам у світі

Вірус Корони та колективний лист іранських художників своїм колегам у світі

Усі ми, громадяни будь-якої країни та будь-якої національності, також є громадянами території без кордонів та прапорів під назвою "Мистецтво", у світі, що називається Продовжити читання →

Продовжити читання →...